Yrittäjälle

 

Mitä on pääomasijoittaminen?

Kuinka suuren osuuden yrityksen osakekannasta Tutor Invest saa pääomasijoitusta vastaan?

Kuinka suurta tuottoa Tutor Invest odottaa sijoitukselleen?

Kuinka pitkä on Tutor Investin sijoitusperiodi? Milloin Tutor Invest haluaa irtaantua yrityksen omistajuudesta?

Miten Tutor Invest irtaantuu yrityksestä?

Miten aloitan sijoitusprosessin Tutor Investin kanssa?

Millainen on Tutor Investin sijoitusprosessi?

 

 

Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittaminen on pääasiassa oman pääomanehtoista sijoittamista sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joiden kehittymismahdollisuudet ovat hyvät. Pääomarahoitus on vakuudeton pitkäaikainen rahoitusmuoto, joka toteutetaan yleensä merkitsemällä osakkeita osakeannissa. Pääomasijoitukset voidaan tehdä myös vaihtovelkakirja- tai muunlaisin lainoin sekä välirahoitusinstrumentein.

Pääomasijoittajien tekemien sijoitusten koot vaihtelevat yleensä 0,1 ja 5 miljoonan euron välillä, mutta sijoitukset voivat olla suurempiakin. Pääomasijoittaja on kuitenkin lähes aina yrityksen vähemmistöomistaja. Enemmistön yrityksestä omistaa joko yrittäjä itse tai omistus voi jakautua useammalle taholle siten, ettei kenelläkään ole enemmistöä.

Pääomasijoittajan tullessa mukaan myös lainarahoittajan suhtautuminen yritykseen saattaa muuttua, sillä yritystoimintaan liittyvää riskiä jakaa useampi osapuoli. Lisäksi pääomasijoittaja on jo osaltaan arvioinut yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvää riskiä ja päättänyt sijoittaa yritykseen.
Pääomasijoittajan ei ole tarkoitettu olevan pysyvä omistaja, vaan se irtautuu yrityksestä sovitun irtautumissuunnitelman mukaisesti.

Pääomasijoituksen tarkoituksena on edistää yrityksen arvonnousua, joka realisoidaan irtautumisvaiheessa pääomasijoitusyhtiön luopuessa osuudestaan kohdeyrityksessä. 


Kuinka suuren osuuden yrityksen osakekannasta Tutor Invest saa pääomasijoitusta vastaan?

Pääomasijoitus toteutetaan yleensä osakkeiden uusmerkinnän ja oston kautta. Tutor Investin merkitsemien osakkeiden suhteellinen osuus riippuu yrityksen pääoman tarpeesta sekä yrityksen tulevan liiketoiminnan potentiaalisesta arvosta.

Yrityksen tulevan liiketoiminnan arvo arvioidaan yhdessä yrittäjien kanssa. Onnistuneen pääomasijoituksen edellytys on,  että yrittäjillä ja Tutor Investillä on yhteinen näkemys yrityksen tulevan liiketoiminnan arvosta. 


Kuinka suurta tuottoa Tutor Invest odottaa sijoitukselleen?

Tutor Investin tuotto-odotus määräytyy sijoituksen riskin mukaan. Pääomasijoittajan tavoitteena on saada  sijoittamilleen varoilleen riittävä tuotto. Tuotto-odotuksen toteutuminen edellyttää, että kohdeyrityksen arvo on kehittynyt odotusten mukaisesti ja että yritys on päässyt hyvälle ja kannattavalle kasvu-uralle.


Kuinka pitkä on Tutor Investin sijoitusperiodi? Milloin Tutor Invest haluaa irtaantua yrityksen omistajuudesta?

Pääomasijoittaja on yleensä vain väliaikainen omistaja. Tuotto realisoituu sijoittajan luopuessa  omistusosuudestaan yrityksessä yleensä noin 3-5 vuoden kuluttua. Pääomasijoittaja pyrkii irtautumaan  yhtiöstä yleensä muutamassa vuodessa. Tämä johtuu siitä, että:

(i) pääomasijoitusyhtiöllä on tarve määräajoin mitata sijoitustoimintansa tuotto, mikä voidaan toteuttaa vain realisoimalla pääomasijoitukset.

(ii) yhtiö on mahdollisesti saavuttanut kasvutavoitteensa ja vakiinnuttanut asemansa  markkinoilla, jolloin pääomasijoittaja voi vapauttaa pääomansa uusiin sijoituskohteisiin.


Miten Tutor Invest irtaantuu yrityksestä?

Tutor Invest voi irtaantua yrityksestä muun muassa seuraavilla tavoilla:

(i) Henkilöomistajat ja Tutor Invest myyvät yhdessä omistuksensa kolmannelle osapuolelle.

(ii) Henkilöomistajat ostavat Tutor Investin osuuden yrityksestä.

(iii) Yhtiö listautuu pörssiin, minkä jälkeen Tutor Invest voi myydä osakkeensa julkisessa kaupassa.


Miten aloitan sijoitusprosessin Tutor Investin kanssa?

Yrityksen tulisi laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan yhtiön liikeidea, ansaintamalli, kasvustrategia, tuotteet ja teknologia, kassavirtalaskelma sekä rahoitussuunnitelma. Hyvälaatuisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen on vaativa tehtävä,  ja siksi suosittelemme asiantuntija-avun käyttämistä. 


Millainen on Tutor Investin sijoitusprosessi?

Se sisältää seuraavat vaiheet:

a) Yhteistyön aloittaminen Tutor Investin kanssa: Sijoitusprosessin ensivaiheessa tutustumme yrityksen liiketoimintamalliin ja markkinoihin sekä toimivaan johtoon ja sen laatimiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Erityisesti kiinnitämme huomiota  johdon osaamisen ja kokemuksen arviointiin. Omalta osaltamme kerromme toimintatapamme sekä tavoitteemme sijoittajana.

b) Neuvotteluvaihe: Neuvotteluvaiheen aikana sovitaan sijoituksen pääsuuntaviivoista, kuten määrästä, kohdistamisesta sekä ajoituksesta ja varmistamme, että niin henkilöomistajilla kuin sijoittajillakin on yhteinen näkemys yhtiön kehittämisestä.

c) Sijoitussopimus (osakassopimus) ja Due Diligence: Sijoituksen toteuttamisen, yrityksen liiketoiminnan kehittämisen, hallinnon määrittämisen ja sijoituksesta  irtautumisen yksityiskohtaiset ehdot sovitaan sijoitussopimuksessa. Sijoitussopimuksen valmistelun yhteydessä ja  ennen varsinaista sijoituspäätöstä toteutamme yhtiössä liiketoiminta-, laki- ja talous Due Diligence -tutkimukset sekä tarvittaessa muita asiantuntijoiden toimesta tehtäviä tutkimuksia ja kartoituksia.

d) Sijoitus: Ennen varsinaista sijoituksen toimeenpanoa hyväksytämme lopullisen sijoitushankkeen pääomasijoitusrahaston sijoittajista koostuvalla päätöksentekoelimellä. Hyväksynnän jälkeen toteutamme sijoituksen ja siirrymme kehittämään yrityksen liiketoimintaa yhteistyössä hallituksen ja toimivan johdon kanssa.

e) Liiketoiminnan kehittäminen: Sijoitusaikana osallistumme aktiivisesti yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen hallitustyöskentelyn ja erikseen sovittavien projektien kautta. Tavoitteenamme on luoda edellytykset yrityksen johdolle valitun strategian toteuttamiseksi riittävien taloudellisten resurssien sekä henkilöresurssien ja ulkopuolisen kontaktiverkoston kautta. Lisäksi pyrimme rakentamaan yrityksen avainhenkilöille motivoivan kannustinjärjestelmän asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

f) Irtautuminen: Sijoituksesta irtautumisen suuntaviivat määritellään yhteisesti jo ennen sijoituksen toteuttamista. Toimintafilosofianamme on edistää yrityksen arvonnousua sijoitusaikana valmistelemalla pitkäjänteisesti  sijoituksesta irtautumisen jälkeinen yrityksen osaamistaso ja rahoitusasema mahdollisimman korkealle tasolle.

Powered by Soketti CMS Lite